การรับประกัน

การรับประกันสินค้าของโรงงาน DJI มีระยะเวลาและเงื่อนไขดังนี้..

1) การประกันสินค้า มีเงื่อนไข และ/หรือ ระยะเวลาประกันเป็นไปตามตารางข้อ3 หากเกิดสินค้าเสีย (ใช้งานไม่ได้ตามปรกติ) บริษัทฯจะทำการซ่อมให้กลับมาใช้งานปรกติ โดยไม่คิดเงินค่าใช้จ่ายจากลูกค้า (ซ่อมฟรี!) โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าเข้ารับบริการ ได้เฉพาะสาขาที่ท่านสั่งซื้อเท่านั้น พร้อมกับใบรับประกันฯ (หรืออื่นๆเพื่อยื่นยันสิทธิ์ของท่าน) แต่หากเกินกำหนดฯจะขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงแบบประหยัดที่สุด ซึ่งจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง (จะไม่คิดค่าบริการในการตรวจเช็ค)

2) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่รับประกันสินค้า (ตามข้อ1) หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคู่มือและคำแนะนำโรงงานผู้ผลิต การใช้งานผิดวิธี การไม่บำรุงรักษา การเก็บสินค้าผิดวิธี การดัดแปลงสินค้า ตรวจพบอุปกรณ์ภายในมีความชื้นหรือน้ำเข้า (แถบวัดความชื้นเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง) ตัวลำบินตกจากความผิดพลาดของผู้ใช้ทั้งเจตนาหรือไม่ก็ตาม (เช่น ไม่ล็อกแขน หรือปิดเรดาร์กันชนขณะบิน)
*หมายเหตุ กรณีตัวลำบินตก แล้วลูกค้ายืนยันว่าเป็นความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต และขอใช้สิทธิประกันสินค้าตามข้อ1นั้น โรงงานได้สงวนสิทธิในการตัดสินเอง โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลการบินตกและวันที่และเวลาเกิดเหตุกับบริษัทฯ เพื่อส่งให้โรงงานวิเคราะห์สาเหตุการตก หากโรงงานรับผิดและให้อยู่ในประกัน บริษัทฯจะดำเนินการซ่อมให้ตามข้อ1 (การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประมาณ 2-3 วัน หากลูกค้าต้องการให้ซ่อมตัวลำก่อน จะต้องสำรองจ่ายเงินค่าซ่อม ภายหลังเมื่อโรงงานรับผิดแล้ว บริษัทฯจะคืนเงินค่าซ่อมให้)

3) ตารางระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไข แบ่งตามรุ่นสินค้าและชิ้นส่วนดังต่อไปนี้..
*หมายเหตุ
– การรับประกันแบตเตอรี่ จะมีเงื่อนไขเรื่องจำนวนครั้งการชาร์จเพิ่มเติมจากระยะเวลาด้วย โดยให้นับว่าสิ่งใดมาถึงก่อนถือว่าหมดประกัน (จำนวนครั้งชาร์จดูได้จากรีโมทตอนเปิดเครื่อง)
– เครื่องปั่นไฟพร้อมชาร์จรุ่น D9000i เป็นสินค้ารับประกันในรายการ Other Accessories ของรุ่น T30 (15 Days)