หนังสือรับรอง

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากโรงงาาน DJI และหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นผู้ค้าและนำเข้าโดรนเกษตรจาก กสทช. สามารถลงทะเบียนใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย ตัวลำทำประกันภัยตามประกาศของ กรมการบินพลเรือน ได้ทันที..

บจก.วีทูเค(V2K) ได้รับแต่งตั้งจาก DJI จริงท่านสามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ https://www.dji.com/where-to-buy/agriculture-dealers แล้วเลือก Asia Thailand ครับ..

ตัวอย่างหนังสือรับรองมาตราฐานในกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา ยุโรป เอเซีย ฯลฯ
(หากท่านสนใจฉบับจริง กรุณาติดต่อขอได้ที่บริษัทฯ นะครับ)